designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

INFO

Regisseur, je hebt auteursrechten! Wees er zuinig op.

“De aanspraken van auteurs op een vergoeding  bij kabeldoorgifte of thuiskopiëring zijn niet van God gegeven. Er moet  voor gevochten worden, gesoebat, gepraat. Ook over de  verdeling van de opbrengsten uit die vergoeding tussen de diverse rechthebbenden staat niets in de Bijbel. Dat is een kwestie van ruzie maken en het dan eens worden.”

Wim Verstappen, oprichter VEVAM

VEVAM is de CBO voor regisseurs van audiovisuele werken. VEVAM incasseert voor haar leden auteursrechtelijke vergoedingen voor o.a. kabeldoorgifte en thuiskopie.

Het lidmaatschap van VEVAM is gratis en staat open voor regisseurs van audiovisuele werken.

Lees meer »

 

Regisseurs gezocht  Er is mogelijk geld voor u beschikbaar, lees meer.

NIEUWS

  NIEUWE WET AUTEURSCONTRACTENRECHT IN WERKING GETREDEN

  NIEUWE WET AUTEURSCONTRACTENRECHT IN WERKING GETREDEN

  Goed nieuws voor makers! Per 1 juli 2015 is het nieuwe Auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe wettelijke bepalingen geven de makers een steviger positie ten opzichte van uitgevers, producenten en exploitanten. In de afgelopen jaren is de onderhandelingspositie van scenaristen, regisseurs en acteurs steeds verder onder druk komen te staan. VEVAM is dan ook verheugd met de invoering van de nieuwe wet.

  Download de publicatie in het Staatsblad hier,
  WET AUTEURSCONTRACTENRECHT DOOR TWEEDE KAMER AANGENOMEN

  WET AUTEURSCONTRACTENRECHT DOOR TWEEDE KAMER AANGENOMEN

  Nieuwsbericht PAM 13 februari 2015

  Op 12 februari 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet Auteurscontractenrecht aangenomen. Deze wet zal de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van uitgevers, producenten en exploitanten verbeteren.

  De inhoudelijke behandeling van die wet vond plaats op 10 februari. Tijdens dat debat werd al duidelijk dat het wetsvoorstel op brede steun in de Tweede Kamer kon rekenen.

  De wet heeft lang op zich laten wachten. Al in 2010 is het voorontwerp ter consultatie gepubliceerd en in 2012 is het wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. De zogeheten filmrechtregeling uit dat voorstel bood volgens PAM - het samenwerkingsverband van de collectieve beheersorganisaties en beroepsorganisaties van scenarioschrijvers (Lira en Netwerk Scenarioschrijvers), regisseurs (VEVAM en Dutch Directors Guild) en Acteurs (NORMA en ACT)- onvoldoende garanties.

  PAM pleitte al sinds 2009 voor een niet voor afstand vatbare vergoeding voor makers en uitvoerende kunstenaars voor iedere vorm van exploitatie, die verplicht collectief wordt geïncasseerd bij de eind-exploitanten (zoals kabelmaatschappijen en Video on Demand-aanbieders). In juli 2014 werd de finale versie van het wetsvoorstel naar de Kamer gezonden door Staatssecretaris Teeven. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzocht tegelijkertijd aan PAM en aan RODAP (het samenwerkingsverband van producenten, omroepen en distributeurs) om in gesprek te treden.

  Nadat de PAM CBO´s eind januari onder leiding van voorzitter Felix Rottenberg met RODAP een overeenkomst hebben gesloten over een belangrijk deel van de vergoedingen die uit hoofde van die filmregeling moeten worden afgedragen door de eindexploitanten, was de weg vrij voor een laatste Kamerbehandeling.

  Met het bereikte akkoord zullen scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs per 1 januari 2015 kabelvergoedingen gaan ontvangen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet. Schrijvers en regisseurs ontvingen deze vergoedingen voorheen al via LIRA en VEVAM, acteurs ontvingen ze nog niet eerder. Daarnaast hebben LIRA, VEVAM en NORMA met RODAP op basis van vrijwillig collectief beheer afspraken gemaakt over een regeling voor vergoedingen voor Video on Demand-exploitaties.

  Alle aan het beraad deelnemende fracties (VVD, PVV, PvdA , SP en D66) toonden zich tevreden met het wetsvoorstel als geheel, en met het bereikte akkoord over de filmregeling in het bijzonder.

  Het wetsvoorstel zal 2,5 jaar na invoering tussentijds worden geëvalueerd en 5 jaar na invoering (wanneer ook de looptijd van de overeenkomst tussen RODAP en LIRA/VEVAM/NORMA eindigt) zal er een grondige evaluatie plaatsvinden.

  De wet is uiteindelijk met een overweldigende meerderheid aangenomen door de Kamer, 148 parlementariërs stemden vóór.

  PAM is verheugd met dit nieuws, omdat het de onderhandelings- en inkomenspositie van makers en uitvoerende kunstenaars in Nederland zal verbeteren. PAM hoopt nu op een spoedige behandeling van de wet in de Eerste Kamer, zodat de wet weldra in werking zal treden.
  NIEUW VERGOEDINGSSYSTEEM VOOR FILMMAKERS

  NIEUW VERGOEDINGSSYSTEEM VOOR FILMMAKERS

  Persbericht PAM 9 februari 2015

  De rechtenorganisaties voor filmmakers en acteurs (verenigd in PAM) zijn samen met de producenten, omroepen en distributeurs (verenigd in RODAP) tot een nieuw vergoedingssysteem voor de film- en televisie exploitaties gekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant en gelden voor alle producenten, omroepen en nagenoeg alle distributeurs en exploitanten op de Nederlandse markt.

  Na jaren van gesprekken en (juridisch) getouwtrek, hebben de partijen in de audiovisuele sector consensus bereikt over een vergoedingsregeling. Deze regeling voorziet in een vergoeding voor filmmakers en acteurs voor lineaire televisie-uitzendingen plus gratis ‘uitzending gemist’ en video-on-demand diensten. De rechtenorganisaties verenigd in PAM (LIRA, VEVAM en NORMA) zullen deze vergoedingen incasseren en verdelen. Het nieuwe vergoedingssysteem is gebaseerd op het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld.

  Voor de lineaire televisie-uitzendingen en gratis ‘uitzending gemist’ worden door alle Nederlandse distributeurs verenigd in RODAP de komende vijf jaar aan de rechtenorganisaties in PAM een vast bedrag per abonnee betaald. Begin december meldde RODAP dat ze voor de borging van de uitkering van deze vergoeding een fonds van 15 miljoen euro zouden oprichten, maar door overeenstemming met de PAM-partijen zal oprichting van dit fonds niet meer nodig zijn.

  Voor video on demand-diensten zoals tv-programma’s en films op bestelling via verschillende platforms en schermen (televisie, tablets, smartphones, home cinema’s, etc.) is voor 2015 een lumpsum vergoeding (een vast bedrag) overeengekomen. Een expertgroep gaat komend half jaar deze markt van on demand diensten verder onderzoeken en in beeld brengen. Op basis hiervan zal de expertgroep voorstellen doen voor de vergoeding door exploitanten aan de rechtenorganisaties in PAM voor de periode vanaf 2016.

  De vergoedingsregeling zal periodiek worden geëvalueerd. Over andere exploitaties, de lineaire doorgifte van buitenlandse kanalen en de perioden in het verleden, zal nader overleg gepleegd worden.

  ,,We hebben de overtuiging dat met de gemaakte afspraken een stevige basis is gelegd voor een nieuwe periode van goede samenwerking tussen exploitanten, omroepen, producenten en filmmakers”, zegt Felix Rottenberg, sinds eind december de nieuwe voorzitter van PAM, het samenwerkingsverband voor filmmakers. ,,Dit is een uiterst positieve ontwikkeling en een nieuw begin binnen de Nederlandse creatieve film- en televisie industrie”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van RODAP, de organisatie van producenten, omroepen en distributeurs.

Rechtszaak Vevam vs UPC, Ziggo/Rodap

10 oktober a.s om 9.30 uur |
Paleis van Justitie, IJdok 20, 1013 MM… fb.me/4rdl7wDuA

door @VEVAM 336 dagen geleden

DDG roept hierbij alle regisseurs, die in hun lopende onderhandelingen over de VEVAM-bepaling of… fb.me/6mIK46fn8

door @VEVAM 344 dagen geleden

De successen van onze Duitse collega’s van de Bundes Verband Regie…. fb.me/6PVHUZ8rN

door @VEVAM 442 dagen geleden