• DirectorsNL      • VEVAM      • Dutch Directors Guild      • DirectorsNL Fonds      

Welke vergoedingen keert VEVAM uit?

Wanneer een door jou geregisseerd filmwerk wordt uitgezonden op televisie, privé wordt gekopieerd of wordt uitgeleend in de bibliotheek, heb je mogelijk recht op een vergoeding via VEVAM. De verschillende vergoedingen worden hieronder toegelicht.

Distributie/Uitzending

Omroepen en distributeurs van omroepprogramma’s, zoals kabelmaatschappijen (Ziggo) en daarmee vergelijkbare aanbieders (bijvoorbeeld KPN, Vodafone en Tele2), verrichten auteursrechtelijk relevante handelingen, waarvoor toestemming van de auteursrechthebbenden benodigd is. Sinds 1 juli 2015 kent de Auteurswet een nieuw artikel 45d lid 2 waarin specifiek ten behoeve van hoofdmakers van filmwerken, waaronder regisseurs, is bepaald dat degene die filmwerken uitzendt, doet uitzenden of – kort gezegd – in zenderpakketten aan het publiek aanbiedt, een proportionele billijke vergoeding verschuldigd is, die uitsluitend collectief kan worden geïncasseerd. Op grond van de door haar beheerde rechten c.q. haar (wettelijk) mandaat tot incasso treft VEVAM regelingen met de distributeurs in Nederland voor de doorgifte van filmwerken in hun zenderpakketten en maakt ze afspraken over de vergoedingen voor de regisseurs van deze filmwerken. VEVAM verdeelt de ontvangen gelden vervolgens onder de regisseurs van de desbetreffende programma’s.

Klik hier voor meer informatie.

Video on demand

Update:  23-12-2016

Contractueel model voor collectieve vergoeding hoofdmakers voor Video on Demand in werking per 1 januari 2017

Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. In aansluiting daarop zijn er tussen RODAP (de vereniging van omroepen, producenten en distributeurs) enerzijds en LIRA (scenarioschrijvers), VEVAM (regisseurs) en NORMA (acteurs en andere uitvoerende kunstenaars) anderzijds afspraken gemaakt op basis waarvan de hoofdregisseur, de scenarioschrijver en de hoofdrolspeler van een film- of tv-werk recht hebben op een aanvullende proportionele vergoeding voor Video On Demand (VOD) exploitatie in Nederland.

Partijen hebben dit als volgt vormgegeven:
Uitgangspunt is een afdwingbare contractuele vergoedingsafspraak voor genoemde hoofdmakers, te incasseren bij de exploitant van VOD-diensten.

De aanspraak op deze vergoeding ontstaat op voorwaarde dat de hoofdmaker de rechten ten aanzien van de VOD-exploitatie van het film- of tv-werk aan de producent heeft overgedragen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt dit geregeld door de ondertekening van een zogenoemd Aanhangsel en bijbehorende Derdenbeding dat door producenten wordt bijgevoegd aan de opdrachtcontracten met de hoofdmakers. Het Aanhangsel is in goed overleg tussen RODAP en de vertegenwoordigende organisaties van hoofdmakers (LIRA, NORMA en VEVAM) opgesteld.

Wat moeten hoofdmakers en producenten doen?
Hoofdmakers dienen in 2017 bij ondertekening van een opdrachtcontract ook dit Aanhangsel te ondertekenen. De producent zal vervolgens het bijbehorende Derdenbeding opleggen aan door haar gecontracteerde derden (zoals VOD exploitanten) van het betreffende film- of tv-werk op basis waarvan uiteindelijk de betaling van de collectieve vergoeding verder geregeld kan worden tussen de exploitant van VOD-diensten en LIRA, VEVAM en NORMA.

LET OP: Is dit Aanhangsel niet ondertekend of zijn VOD rechten niet overgedragen, dan kan de hoofdmaker geen vergoeding voor VOD ontvangen.

LET OP: Is het Derdenbeding niet door de producent opgelegd, dan wordt de rechtenoverdracht ten aanzien van VOD ontbonden.

LET OP: is het Aanhangsel niet door de producent opgenomen, dan komt producent niet in aanmerking voor de StOP NL-vergoedingen voor de doorgifte van film- en tv-werken.

Nadere informatie vindt u in de gezamenlijke brief van PAM – Rodap.
De bijlagen bij deze brief kunt u hier raadplegen:
Q&A
Aanhangsel, inclusief derdenbeding
Verwijzing in de productiecontracten
Opgaveformulier

Thuiskopie

Iedereen mag voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder filmwerken. Dit staat vermeld in de Auteurswet. De auteurs van deze werken moeten hiervoor alleen wel een vergoeding krijgen. Stichting de Thuiskopie is de aangewezen organisatie die zorgdraagt voor het innen van de vergoeding voor de privé kopieën die consumenten maken. Het betreft de heffingen op blanco dragers en (opname)apparatuur (zoals DVD’s, CD-ROMS, smartphones, harddiskrecorders, computers e.d.), die door de fabrikanten en importeurs van deze producten worden betaald aan Stichting de Thuiskopie. Stichting de Thuiskopie verdeelt de ontvangen gelden aan de rechthebbenden, in het geval van het aandeel voor de regisseurs van audiovisuele werken via VEVAM.

Klik hier voor meer informatie.

Leenrecht

Auteurs hebben recht op een vergoeding als een bibliotheek een boek, cd of videofilm van hen uitleent. Stichting Leenrecht int die vergoedingen voor het uitlenen van beschermde werken bij openbare bibliotheken en andere uitleen instanties. Stichting Leenrecht keert deze gelden via VEVAM uit aan de regisseurs van audiovisuele werken.

Klik hier voor meer informatie.

Exploitatie van filmwerken in het buitenland

VEVAM incasseert en verdeelt ook vergoedingen voor het gebruik van Nederlandse filmwerken in het buitenland, zoals bijvoorbeeld in het geval dat werken van onze aangeslotenen in het buitenland worden uitgezonden. Ook ontvangt VEVAM buitenlandse Thuiskopie gelden bestemd voor Nederlandse regisseurs. VEVAM heeft met vele buitenlandse zusterorganisaties zogenaamde wederkerigheidscontracten gesloten. Dit zijn overeenkomsten waarbij geregeld wordt dat de organisaties elkaar over en weer vertegenwoordigen en zodoende voor elkaars leden of aangeslotenen vergoedingen innen.