Implementatie VCB Model voor Video on Demand per 1-1-2017

Gepost op: 23-12-2016

Contractueel model voor collectieve vergoeding hoofdmakers voor Video on Demand in werking per 1 januari 2017

Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. In aansluiting daarop zijn er tussen RODAP (de vereniging van omroepen, producenten en distributeurs) enerzijds en LIRA (scenarioschrijvers), VEVAM (regisseurs) en NORMA (acteurs en andere uitvoerende kunstenaars) anderzijds afspraken gemaakt op basis waarvan de hoofdregisseur, de scenarioschrijver en de hoofdrolspeler van een film- of tv-werk recht hebben op een aanvullende proportionele vergoeding voor Video On Demand (VOD) exploitatie in Nederland.

Partijen hebben dit als volgt vormgegeven:
Uitgangspunt is een afdwingbare contractuele vergoedingsafspraak voor genoemde hoofdmakers, te incasseren bij de exploitant van VOD-diensten.

De aanspraak op deze vergoeding ontstaat op voorwaarde dat de hoofdmaker de rechten ten aanzien van de VOD-exploitatie van het film- of tv-werk aan de producent heeft overgedragen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt dit geregeld door de ondertekening van een zogenoemd Aanhangsel en bijbehorende Derdenbeding dat door producenten wordt bijgevoegd aan de opdrachtcontracten met de hoofdmakers. Het Aanhangsel is in goed overleg tussen RODAP en de vertegenwoordigende organisaties van hoofdmakers (LIRA, NORMA en VEVAM) opgesteld.

Wat moeten hoofdmakers en producenten doen?
Hoofdmakers dienen in 2017 bij ondertekening van een opdrachtcontract ook dit Aanhangsel te ondertekenen. De producent zal vervolgens het bijbehorende Derdenbeding opleggen aan door haar gecontracteerde derden (zoals VOD exploitanten) van het betreffende film- of tv-werk op basis waarvan uiteindelijk de betaling van de collectieve vergoeding verder geregeld kan worden tussen de exploitant van VOD-diensten en LIRA, VEVAM en NORMA.

LET OP: Is dit Aanhangsel niet ondertekend of zijn VOD rechten niet overgedragen, dan kan de hoofdmaker geen vergoeding voor VOD ontvangen.

LET OP: Is het Derdenbeding niet door de producent opgelegd, dan wordt de rechtenoverdracht ten aanzien van VOD ontbonden.

LET OP: is het Aanhangsel niet door de producent opgenomen, dan komt producent niet in aanmerking voor de StOP NL-vergoedingen voor de doorgifte van film- en tv-werken.

Nadere informatie vindt u in de gezamenlijke brief van PAM – Rodap.
De bijlagen bij deze brief kunt u hier raadplegen:
Q&A
Aanhangsel, inclusief derdenbeding
Verwijzing in de productiecontracten
Opgaveformulier

 

 

Author: Cedar

Share This Post On