VEVAM bericht aan aangeslotenen

HERINNERING
Deadline voor de tweede ronde van het DirectorsNL Fonds is 1 oktober a.s.

1 oktober a.s. is de sluitingsdatum voor inlevering van aanvragen voor de tweede ronde van het DirectorsNL Fonds, de startgeld regeling van het VEVAM Fonds.
Regisseurs met een film- of televisieplan, waarbij nog geen producent of omroep betrokken is, en die tenminste één jaar aangesloten zijn bij de Stichting VEVAM kunnen een aanvraag indienen.
De aan te vragen bijdrage kan maximaal €5.000 bedragen.
Meer informatie over hoe en waar een aanvraag in te dienen en over de voorwaarden is te vinden via de VEVAM website.
De eerste ronde van het DirectorsNL Fonds van 1 april jl. is zeer succesvol verlopen en inmiddels hebben 24 bij VEVAM aangesloten regisseurs een bijdrage voor de ontwikkeling van hun filmplan mogen ontvangen.

 

NEDERLANDS FILM FESTIVAL
Forum van de Regisseurs 2017

Het Forum van de Regisseurs, het speciale programma van NFF voor grensverleggende films, beleeft dit jaar zijn derde editie. Met dit programma biedt het NFF een podium aan filmmakers met een nadrukkelijk stemgeluid en een geheel eigen visie.

Locatie: Louis Hartlooper Complex in Utrecht

Aan het programma is een competitie verbonden: de winnaar van het Forum van de Regisseurs ontvangt een prijs van €5.000 om te besteden aan een volgende filmproductie. De prijs wordt tijdens de slotavond van de competitie op donderdag 28 september a.s. feestelijk uitgereikt. Het Forum van de Regisseurs wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage – waaronder het prijzengeld – van het VEVAM Fonds.


Stand van zaken KABELVERGOEDING REGISSEURS 2012-2014

Zoals bekend, zijn de kabelexploitanten sinds 1 januari 2015 weer vergoedingen gaan betalen aan VEVAM voor de film- en televisieregisseurs, op basis van nieuwe wetgeving die beoogt (film)makers een sterkere positie te geven. Voor de periode oktober 2012 tot eind 2014 zijn er nog altijd geen kabelvergoedingen aan filmmakers betaald.
Aangezien het inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden is dat de kabelexploitanten stopten met betalen aan VEVAM, zal VEVAM aan alle exploitanten, producenten en omroepen een kennisgeving moeten sturen, om te voorkomen dat de vorderingen van haar aangeslotenen verjaren.

In verband met het stopzetten van de betaling van kabelgelden heeft VEVAM in 2013 een kort geding gevoerd tegen Ziggo/UPC. De vordering van VEVAM werd destijds helaas niet toegewezen, maar de rechter concludeerde wel dat de regisseurs recht hebben op de kabelvergoeding.

Ook Lira is in dat jaar een gerechtelijke procedure gestart tegen kabelexploitanten Ziggo en Delta. Nadat de rechtbank Amsterdam bij vonnis van augustus 2014 Lira (grotendeels) in het gelijk had gesteld, hebben de kabelexploitanten en RODAP hoger beroep ingesteld. Op 18 oktober 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een tussenarrest gewezen. De – voorlopige – conclusie van het Gerechtshof was dat, hoewel Lira de kabelrechten niet rechtsgeldig van haar aangeslotenen heeft verworven, de vergoedingen voor die makers voor kabeldoorgifte alsnog betaald zullen moeten worden. Volgens het Gerechtshof zou die claim zich echter niet (rechtsreeks) tot de kabelaars richten, maar tot de producenten, die via RODAP ook partij zijn bij deze zaak. Deze uitspraak heeft ook voor de positie van de regisseurs en VEVAM grote betekenis.

Met de boodschap van het Gerechtshof, heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van RODAP c.s. om uit te zoeken of een minnelijke oplossing gevonden kan worden, waarbij schrijvers en regisseurs alsnog met terugwerkende kracht hun misgelopen vergoedingen zouden ontvangen.
Ondanks inspanningen van alle betrokkenen, is het uiteindelijk niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten van zo’n minnelijke regeling. Dit betekent dat er nu op
16 oktober a.s. een nieuwe zitting bij het Gerechtshof zal volgen. VEVAM zal hier ook bij aanwezig zijn en we houden je op de hoogte van het verdere verloop.

Zoals gezegd, schrijven VEVAM (en Lira) deze week brieven aan de kabelexploitanten om verjaring van vorderingen te voorkomen. Nu de rechter in het tussenarrest de producenten heeft aangewezen als (mogelijke) betalingsplichtigen, ziet VEVAM zich genoodzaakt om dergelijke brieven samen met Lira voor de zekerheid ook aan alle bij haar bekende producenten te sturen. Dat neemt niet weg dat VEVAM nog altijd in de eerste plaats van mening is dat de vergoedingen door de kabelexploitanten betaald moeten worden.

Bij vragen hierover of in het geval je hierop wordt aangesproken door je producent, kun je altijd contact met ons opnemen of naar het VEVAM bureau verwijzen.

Bestuur en directie VEVAM

 

Author: Cedar

Share This Post On