Noodsteun voor regisseurs – Juni 2021

Juni 2021

VEVAM heeft uit eigen reserves middelen ter beschikking gesteld aan Stichting VEVAM Fonds (SVF) voor extra financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis aan film- en televisieregisseurs, die bij VEVAM zijn aangesloten.

Daarnaast is vorig jaar in samenwerking met een aantal andere collectieve rechtenorganisaties het Steunfonds Rechtensector in het leven geroepen. Het Ministerie van OCW heeft in de zomer van 2020 aan dit fonds een projectsubsidie verleend en is heeft besloten dit jaar opnieuw een bijdrage te geven in verband met de voortdurende coronacrisis. Het fonds beoogt de nood bij professionals in de creatieve industrie, die het zwaarst getroffen zijn, te verlichten. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de Federatie Auteursrechtbelangen: https://www.auteursrecht.nl/Federatie/Steunfonds-Rechtensector

Het VEVAM Fonds heeft voor de besteding van de aldus beschikbare middelen de navolgende voorzieningen getroffen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de eigen middelen van VEVAM en de bijdrage van OCW.

Middelen VEVAM

Uit eigen middelen heeft VEVAM 250.000 Euro beschikbaar gesteld als extra inleg voor de startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Ook dit jaar zullen er  derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling. Om voor startgelden in aanmerking te komen, dient een regisseur minimaal 1 jaar aangesloten te zijn bij VEVAM. Alle informatie over dit onderdeel van het VEVAM Fonds vind je hier.

OCW projectsubsidie

Het Ministerie van OCW heeft aan SVF andermaal een projectsubsidie van 700.000 Euro verleend ter stimulering van de creatie van werken, in ons geval filmwerken. Deze bijdrage wordt opnieuw bestemd voor de aparte regeling van het VEVAM Fonds voor noodsteun aan regisseurs.

De regeling staat open voor eenieder die aantoonbaar beroepsmatig in Nederland werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur, aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij VEVAM.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project of de voortgang van een lopend project, dat door de crisis is stilgevallen. Per regisseur kan slechts één aanvraag worden ingediend. Er kan niet én een bijdrage op basis van deze speciale regeling én een bijdrage van de startgeldregeling van SVF dit jaar worden verkregen.

Regisseurs die vorig jaar reeds een OCW projectsubsidie via SVF hebben ontvangen, kunnen dit jaar niet nogmaals aanvragen.

Nieuwe aanvragen kunnen digitaal worden ingestuurd naar SVF@vevam.org, onder toevoeging van relevante bescheiden. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens zijn verstrekt als hierna genoemd.

De regeling is specifiek bedoeld voor regisseurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun werkzaamheden, in het bijzonder als gevolg van de tweede lockdown.

In de aanvraag dient de regisseur duidelijk te maken welke financiële gevolgen hij/zij ondervindt van de voortdurende crisis.

Bij de aanvraag dient de volgende informatie te worden gegeven:

  • NAW gegevens aanvrager
  • Indien aangesloten bij VEVAM (niet verplicht), het VEVAM nummer
  • Indien niet aangesloten bij VEVAM: bankgegevens – IBAN nummer en tenaamstelling rekening
  • Een korte beschrijving van het film/regie-project waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
  • De hoogte van het aan te vragen bedrag met motivatie, welke kosten worden voorzien
  • Een bevestiging hoe de regisseur wordt geraakt/belemmerd in de voortgang van regie-werkzaamheden door de tweede lockdown periode in de coronacrisis
  • Opgave van wel/geen aanvragen bij andere (noodsteun) regelingen of fondsen

Bij een aanvraag dienen de volgende documenten te worden toegevoegd:

  • Een CV waaruit blijkt dat de aanvrager beroepsmatig werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur en welke werken door hem/haar zijn gemaakt
  • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring[1]; download hier de voorbeeldverklaring en hier een nadere korte uitleg

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2021. Het bestuur van SVF zal in september besluiten over de toekenning van de aanvragen. SVF streeft er naar om eenieder die voldoet aan alle voormelde criteria een bijdrage te kunnen doen toekomen. In het geval het totaal aan gevraagde bijdragen de van OCW beschikbare projectsubsidie overschrijdt, zal het SVF bestuur een besluit nemen over de meest gerede en objectieve wijze van toekenning dan wel verdeling onder alle aanvragers. Daarbij behoort tot de mogelijkheden om alle aanvragers eenzelfde of een in enige mate naar beneden bijgestelde bijdrage uit te betalen.

Er zal voorzien worden in een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij een onafhankelijke derde tegen een besluit van het SVF bestuur om een bijdrage uit de van OCW beschikbare middelen niet toe te kennen.

Terugkoppeling

Iedere regisseur, die via deze regeling een bijdrage heeft ontvangen, dient binnen zes maanden na de toekenning per mail aan SVF een terugkoppeling te sturen over het verloop of het resultaat van het film/regie-project, voorzien van een beknopt financieel verslag.

Naast de projectsubsidies, op grond van deze regeling te verlenen aan individuele regisseurs, wordt door SVF een gedeelte van de tweede bijdrage van OCW gereserveerd voor een eventueel door verschillende bij het Steunfonds Rechtensector betrokken fondsen in gezamenlijkheid te ontwikkelen filmproject.

 


[1] Verklaring vereist vanwege subsidie eisen OCW

 


Author: Cedar

Share This Post On