Noodsteun voor regisseurs

VEVAM heeft uit eigen reserves middelen ter beschikking gesteld aan Stichting VEVAM Fonds (SVF) voor extra financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis aan film- en televisieregisseurs, die bij VEVAM zijn aangesloten. Door het gezamenlijk optrekken met een aantal andere collectieve rechtenorganisaties is er van het Ministerie van OCW de toezegging gekomen om ook een bijdrage te leveren via het Steunfonds Rechtensector in de vorm van projectsubsidies. Het fonds beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de Federatie Auteursrechtbelangen: https://www.auteursrecht.nl/Federatie/Steunfonds-Rechtensector

Het VEVAM Fonds heeft voor de besteding van de aldus beschikbare middelen de navolgende voorzieningen getroffen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de eigen middelen van VEVAM en de bijdrage van OCW.

Middelen VEVAM

Uit eigen middelen stelt VEVAM 250.000 Euro beschikbaar als een extra inleg in de startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Er zullen gedurende deze periode derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling. Alle informatie over dit onderdeel van het VEVAM Fonds vind je hier.

OCW projectsubsidie

OCW heeft aan SVF een projectsubsidie van 325.000 Euro verleend ter stimulering van de creatie van werken, in ons geval filmwerken. Deze bijdrage wordt bestemd voor een speciaal hiervoor eenmalig voor dit jaar vastgestelde regeling van het VEVAM Fonds.

De regeling staat open voor eenieder die aantoonbaar beroepsmatig in Nederland werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur, aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij VEVAM.

Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project. Per regisseur kan slechts één aanvraag worden ingediend. Er kan niet én een bijdrage op basis van deze speciale regeling én een bijdrage van de startgeldregeling van SVF dit jaar worden verkregen.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingestuurd naar SVF@vevam.org, onder toevoeging van relevante bescheiden. Aanvragen kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gevraagde gegevens zijn verstrekt als hierna genoemd.

De regeling is specifiek bedoeld voor regisseurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun werkzaamheden. In de aanvraag dient de regisseur kort duidelijk te maken welke financiële gevolgen hij/zij ondervindt van de crisis.

Bij de aanvraag dient voorts de volgende informatie te worden gegeven:

  • NAW gegevens aanvrager
  • Indien aangesloten bij VEVAM (niet verplicht), het VEVAM nummer
  • Indien niet aangesloten bij VEVAM: bankgegevens – IBAN nummer en tenaamstelling rekening
  • Een korte beschrijving van het film/regie-project waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
  • De hoogte van het aan te vragen bedrag met motivatie, welke kosten worden voorzien
  • Eventuele aanvragen bij andere (noodsteun) regelingen of fondsen

Bij een aanvraag dienen de volgende documenten te worden toegevoegd:

  • Een CV waaruit blijkt dat de aanvrager beroepsmatig werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur en welke werken door hem/haar zijn gemaakt
  • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring[1]

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september tot uiterlijk 21 september 2020. Het bestuur van SVF zal eind september besluiten over de toekenning van de aanvragen. SVF streeft er naar om eenieder die voldoet aan voormelde criteria een bijdrage te kunnen doen toekomen. In het geval het totaal aan gevraagde bijdragen de van OCW beschikbare projectsubsidie overschrijdt, zal het SVF bestuur een besluit nemen over de meest gerede en objectieve wijze van toekenning dan wel verdeling onder alle aanvragers. Daarbij behoort tot de mogelijkheden om alle aanvragers eenzelfde of een in enige mate naar beneden bijgestelde bijdrage uit te betalen.

Er zal voorzien worden in een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij een onafhankelijke derde tegen een besluit van het SVF bestuur om een bijdrage uit de van OCW beschikbare middelen niet toe te kennen.

Iedere regisseur, die via deze regeling een bijdrage heeft ontvangen, dient binnen zes maanden na de toekenning per mail aan SVF een terugkoppeling te sturen over het verloop of het resultaat van het film/regie-project, voorzien van een beknopt financieel verslag.


[1] Verklaring vereist vanwege subsidie eisen OCW.

Author: Cedar

Share This Post On