• DirectorsNL      • VEVAM      • Dutch Directors Guild      • DirectorsNL Fonds      

Wat doet het VEVAM Fonds?

 

download

 

VEVAM heeft op grond van de repartitiereglementen de bevoegdheid om een gedeelte van de ontvangen gelden te bestemmen voor sociale, culturele en/of educatieve (“SoCu”) doeleinden. Deze gelden worden gestort in een door de Stichting VEVAM Fonds (SVF) te beheren fonds.

SoCu gelden kunnen besteed worden aan:

  • projecten of organisaties die beogen om de auteursrechtelijke positie van regisseurs van filmwerken te versterken, bijvoorbeeld door vertegenwoordiging van de film- en tv sector in de lobby voor auteursrechten of het verlenen van juridische adviezen over auteursrechten en regiecontracten;
  • projecten of structurele activiteiten die de positie van regisseurs van filmwerken in het algemeen versterken, bijvoorbeeld door ondersteuning van organisaties wiens primaire doel is om bij te dragen aan de professionalisering, verbetering van de inkomenspositie en werkgelegenheid van regisseurs van filmwerken.


Het VEVAM Fonds stelt met ingang van 2017 ook gelden ter beschikking aan individuele regisseurs, via het nieuwe DirectorsNL Fonds. Regisseurs die tenminste één jaar zijn aangesloten bij VEVAM kunnen een bijdrage vragen ten behoeve van de ontwikkeling van een filmplan of de opzet voor een televisieprogramma. Het gaat hierbij om financiering voor werkzaamheden in de voorfase, waarin nog geen producent of omroep betrokken is. De gelden zijn uitdrukkelijk niet bestemd als bijdrage in de productiekosten voor het maken van filmwerken. Op twee momenten in het jaar kunnen aanvragen worden ingediend, vóór 1 april of 1 oktober. Aanvragen kunnen schriftelijk worden gericht aan Stichting VEVAM Fonds, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, of per mail aan svf@vevam.org.

Lees hier een toelichting op de nieuwe regeling.

Een kort verslag van het VEVAM Fonds bestuur over het eerste jaar van de nieuwe startgeldregeling treft u hier.

Onderstaand vind je alle regels omtrent subsidie aanvragen:
Reglement VEVAM Fonds
DirectorsNL Fonds – nadere regels en procedure