Tarieven distributie/uitzending

Omroepen en distributeurs van omroepprogramma’s, zoals kabelmaatschappijen (Ziggo) en daarmee vergelijkbare aanbieders (bijvoorbeeld KPN, Vodafone en Tele2), verrichten auteursrechtelijk relevante handelingen, waarvoor toestemming van de auteursrechthebbenden benodigd is. Gezien de omvang van de betrokken rechtenpakketten werden de rechten voor o.a. kabeldoorgifte van oudsher collectief geregeld door CBO’s zoals VEVAM (voor de rechten van regisseurs van filmwerken).

Sinds 1 juli 2015 kent de Auteurswet een nieuw artikel 45d lid 2 waarin specifiek ten behoeve van hoofdmakers van filmwerken, waaronder regisseurs, is bepaald dat degene die filmwerken uitzendt, doet uitzenden of – kort gezegd – in zenderpakketten aan het publiek aanbiedt, een proportionele billijke vergoeding verschuldigd is, die uitsluitend collectief kan worden geïncasseerd.

Op grond van de door haar beheerde rechten c.q. haar (wettelijk) mandaat tot incasso van de genoemde vergoedingen treft VEVAM regelingen met de distributeurs in Nederland voor de doorgifte van filmwerken in hun zenderpakketten en maakt ze afspraken over de vergoedingen voor de regisseurs van deze filmwerken. VEVAM verdeelt de ontvangen gelden vervolgens onder de regisseurs van de desbetreffende programma’s. Daarbij treedt VEVAM niet alleen op namens Nederlandse regisseurs, maar vertegenwoordigt zij ook buitenlandse regisseurs op basis van contracten gesloten met zusterorganisaties.

Tarief VEVAM distributie/uitzending

Het tarief van VEVAM voor het verlenen van de toestemming c.q. de incasso van de wettelijk verschuldigde vergoeding voor de distributie van filmwerken namens de regisseurs vindt u hier.

De tekst van de licentie/vergoedingen overeenkomst van VEVAM met de voorwaarden voor de verlening van toestemming c.q. de incasso van de wettelijk verschuldigde vergoeding voor de distributie van filmwerken vindt u hier.
Deze overeenkomst van VEVAM biedt een algehele regeling voor de doorgifte van televisiezenders in Nederland (in tegenstelling tot de beperkte regeling van het gezamenlijke tarief LIRA, VEVAM en NORMA, als hierna genoemd). In verband met de aanpassing van de Auteurswet, in het bijzonder het nieuwe artikel 45d lid 2, geldt thans dat de bij VEVAM aangesloten regisseurs niet langer de rechten voor de exploitaties genoemd in dit wetsartikel aan VEVAM in beheer overgedragen (zie het Amendement 2016 bij de VEVAM Exploitatie Overeenkomst); daarvoor in de plaats is de wettelijke aanspraak van regisseurs op een collectief te innen vergoeding gekomen. Deze vergoeding is door VEVAM in hoogte gelijk gesteld aan de voorheen verschuldigde vergoeding die uitsluitend op licentieverlening was gebaseerd. Voor wat betreft de vergoedingsaanspraken van de bij VEVAM aangesloten regisseurs is de grondslag daarvoor dus niet langer licentieverlening, maar de wettelijke vergoedingsaanspraak van artikel 45d lid 2.

Gezamenlijk tarief LIRA, VEVAM en NORMA voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken(1):
Maximaal 40 RODAP zenders(2) : €0,18 per abonnee per maand (excl. BTW)(3)

(1)Dit tarief geldt voor de lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken inclusief gratis Catch-up diensten, te weten het tot 14 dagen na de lineaire uitzending aanbieden van programma’s via uitgesteld kijken, voor zover daar door de consument niet voor wordt (bij)betaald.
(2)RODAP-zenders zijn televisiekanalen van de bij RODAP aangesloten omroepen NPO, SBS en RTL. Op 1 september 2016 zijn dit de volgende zenders: NPO1, NP02, NP03, RTL4, RTL5, Net5, SBS6, RTL7, RTL8, SBS9, Veronica, NPO Doc, NPO Humor TV, NPO 101 TV, NPO Nieuws, NPO Cultura, NPO Politiek, NPO Best, NPO zapp xtra, RTL Lounge, RTL Crime, Telekids 24/7.
(3)Dit tarief geldt voor de PAM CBO’s LIRA, VEVAM en NORMA gezamenlijk en is beperkt tot de vergoeding voor scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vervullen als bedoeld in artikel 45d lid 2 Aw jo. artikel 4 lid 2 Wnr. De vergoeding wordt als volgt verdeeld: tot een incasso van € 15 miljoen: LIRA (scenaristen) 44%; VEVAM (regisseurs) 32%; NORMA (hoofdrolspelers) 24% en boven een incasso van € 15 miljoen: LIRA (scenaristen) 33,33%, VEVAM (regisseurs) 33,33%, NORMA (hoofdrolspelers) 33,33%.

LET OP: Dit tarief betreft een deelregeling, die beperkt is tot de wettelijke vergoeding ex artikel 45d lid 2 Aw (jo. Artikel 4 lid 2 Wnr) voor de in dat artikel genoemde hoofdmakers voor maximaal 40 RODAP zenders en ziet dus nadrukkelijk niet op:
– Vergoeding voor andere exploitaties dan lineaire uitzending/doorgifte en gratis Catch-up diensten ≤ 14 dagen;
– Lineaire uitzending/doorgifte van andere zenders dan “RODAP zenders”;
– (Licentie)vergoeding voor andere makers dan de door LIRA, VEVAM en/of NORMA vertegenwoordigde makers die aanspraak hebben op de proportionele billijke vergoeding bedoeld in artikel 45d lid 2 Aw;
– (Licentie)vergoeding voor andere werken dan filmwerken van makers door LIRA, VEVAM en/of NORMA vertegenwoordigd;
– Vergoeding voor weder-doorgifte of vertoning van lineaire televisiesignalen door derden (zoals gesloten netwerken, groepstelevisie, zakelijk gebruik).

De tarieven en voorwaarden voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van maximaal 40 RODAP-zenders zijn overeengekomen tussen de PAM CBO’s LIRA, VEVAM en NORMA en RODAP in een Convenant d.d. 22 januari 2015. Voor meer informatie zie ook www.portal-pam.nl/ en www.rodap.nl.

Gezamenlijk tarief LIRA, VEVAM en Pictoright voor gesloten Netwerken en Openbare TV vertoning

De openbaarmaking door middel van de doorgifte van televisiezenders via gesloten netwerken (zoals de televisie aansluitingen in hotelkamers, vakantiehuizen, e.d.) en de vertoning van televisieprogramma’s aan groepen in gemeenschappelijke ruimten (TV beelden vertoning op scherm in hotellobby, café, buurthuis, e.d.), kwalificeert zich als ‘mededeling aan het publiek’ zoals bedoeld in de Auteurswet. Voor dit gebruik moet een licentie van (auteurs)rechthebbenden worden verkregen c.q. een wettelijke vergoeding voor de hoofdmakers van filmwerken collectief worden afgedragen.

LIRA, VEVAM en Pictoright treffen voor genoemd gebruik van werken van de door hen vertegenwoordigde makers regelingen op basis van in beheer gegeven of overgedragen auteursrechten c.q. de wettelijke vergoedingsaanspraken van filmmakers ex artikel 45d Aw.

Daarbij hanteren LIRA, VEVAM en Pictoright het volgende gezamenlijke tarief (excl. BTW):

Doorgifte gesloten netwerken           : €   12,-  per aansluiting per jaar

TV vertoning                                         : € 120,-  per TV/scherm per jaar.