Klachten & Geschillenregeling voor regisseurs

VEVAM streeft naar een optimale dienstverlening. Toch kan er een situatie ontstaan waarmee je niet tevreden bent. Om te zorgen voor een correcte en snelle afhandeling van een mogelijk(e) commentaar, klacht of geschil, vind je hieronder informatie over de procedure die je kunt volgen.

Mutatieverzoek

Kloppen je gegevens niet of heb je een correctieverzoek?
Als je inlogt op MIJN VEVAM kun je eenvoudig zelf je gegevens aanpassen. Heb je je inloggegevens niet bij de hand of wil je liever per post of per e-mail jouw correcties doorvoeren? Dat kan via vevam@cedar.nl, of per post:

Stichting VEVAM
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Procedure voor commentaren

Indien je het niet eens bent met de hoogte van de door VEVAM uitbetaalde vergoedingen, het ontbreken van uitbetaling van vergoedingen, hierover vragen heeft of verzoekt om correctie van administratieve fouten, kun je je ‘commentaar’ kenbaar maken bij VEVAM.

Je kunt je commentaar per brief of per e-mail, onder vermelding van je relatienummer, richten aan:
Stichting VEVAM
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Of

vevam@cedar.nl (onder vermelding van ‘Commentaar’)

Je commentaar moet binnen twee maanden na ontvangst van jouw uitkering worden ingediend.
Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw commentaar berichten wij je over het in behandeling nemen van jouw commentaar. Uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst ontvang je een inhoudelijke reactie c.q. beslissing op jouw commentaar. Indien het niet mogelijk is om de beslissing binnen drie maanden te nemen, zullen wij je tijdig informeren over de reden daarvan en over de verlenging van de termijn met ten hoogste zes maanden.

Mocht je niet tevreden zijn met de (wijze van) afhandeling van jouw commentaar, of heb je onverhoopt niet tijdig een reactie van ons ontvangen, dan kun je je wenden tot het Bestuur van VEVAM via bovenstaand post- of e-mailadres. Het staat je ook vrij het alsdan ontstane geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van VEVAM. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het VEVAM Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden van toepassing.

Procedure voor klachten

Indien je een klacht hebt die niet het karakter draagt van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie, je ontevreden bent over een besluit van VEVAM waardoor jij individueel en rechtstreeks in je belang getroffen wordt, of je je niet correct behandeld voelt, kun je bij VEVAM schriftelijk beargumenteerd een klacht indienen:
Stichting VEVAM
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Of

vevam@cedar.nl (onder vermelding van ‘Klacht’)

In de brief of e-mail dien je minimaal de volgende gegevens te vermelden:
– naam en adresgegevens;
– een duidelijke omschrijving van je klacht;
– eventuele documenten waarmee je jouw klacht kunt onderbouwen;
– indien een klacht (mede) betrekking heeft op een derde, de naam en adresgegevens van deze derde.

De klacht moet binnen twee maanden na ontvangst van je uitkering of een genomen besluit door VEVAM worden ingediend. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw klacht berichten wij je over het in behandeling nemen van jouw klacht. Uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst berichten wij je over het uiteindelijke besluit op jouw klacht. Indien het niet mogelijk is om de beslissing binnen drie maanden te nemen, zullen wij je tijdig informeren over de reden daarvan en over de verlenging van de termijn met ten hoogste zes maanden.
Mocht je niet tevreden zijn met de (wijze van) afhandeling van jouw klacht, of heb je onverhoopt niet tijdig een reactie van ons ontvangen, dan kun je je wenden tot het Bestuur van VEVAM via bovenstaand post- of e-mailadres. Het staat je ook vrij het alsdan ontstane geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van VEVAM. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het VEVAM Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden van toepassing.

Procedure voor Aansprakengeschillen

Voor geschillen tussen rechthebbenden onderling die consequenties hebben voor de repartitie van VEVAM, kan een rechthebbende een Aansprakengeschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. Op de behandeling van Aansprakengeschillen door de Geschillencommissie is het VEVAM Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden van toepassing.