Wet Auteurscontractenrecht door Tweede Kamer aangenomen

Screen Shot 2015-02-13 at 18.40.39Nieuwsbericht PAM 13 februari 2015

Op 12 februari 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet Auteurscontractenrecht aangenomen. Deze wet zal de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van uitgevers, producenten en exploitanten verbeteren.

De inhoudelijke behandeling van die wet vond plaats op 10 februari. Tijdens dat debat werd al duidelijk dat het wetsvoorstel op brede steun in de Tweede Kamer kon rekenen.

De wet heeft lang op zich laten wachten. Al in 2010 is het voorontwerp ter consultatie gepubliceerd en in 2012 is het wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. De zogeheten filmrechtregeling uit dat voorstel bood volgens PAM – het samenwerkingsverband van de collectieve beheersorganisaties en beroepsorganisaties van scenarioschrijvers (Lira en Netwerk Scenarioschrijvers), regisseurs (VEVAM en Dutch Directors Guild) en Acteurs (NORMA en ACT)- onvoldoende garanties.

PAM pleitte al sinds 2009 voor een niet voor afstand vatbare vergoeding voor makers en uitvoerende kunstenaars voor iedere vorm van exploitatie, die verplicht collectief wordt geïncasseerd bij de eind-exploitanten (zoals kabelmaatschappijen en Video on Demand-aanbieders). In juli 2014 werd de finale versie van het wetsvoorstel naar de Kamer gezonden door Staatssecretaris Teeven. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzocht tegelijkertijd aan PAM en aan RODAP (het samenwerkingsverband van producenten, omroepen en distributeurs) om in gesprek te treden.

Nadat de PAM CBO´s eind januari onder leiding van voorzitter Felix Rottenberg met RODAP een overeenkomst hebben gesloten over een belangrijk deel van de vergoedingen die uit hoofde van die filmregeling moeten worden afgedragen door de eindexploitanten, was de weg vrij voor een laatste Kamerbehandeling.

Met het bereikte akkoord zullen scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs per 1 januari 2015 kabelvergoedingen gaan ontvangen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet. Schrijvers en regisseurs ontvingen deze vergoedingen voorheen al via LIRA en VEVAM, acteurs ontvingen ze nog niet eerder. Daarnaast hebben LIRA, VEVAM en NORMA met RODAP op basis van vrijwillig collectief beheer afspraken gemaakt over een regeling voor vergoedingen voor Video on Demand-exploitaties.

Alle aan het beraad deelnemende fracties (VVD, PVV, PvdA , SP en D66) toonden zich tevreden met het wetsvoorstel als geheel, en met het bereikte akkoord over de filmregeling in het bijzonder.

Het wetsvoorstel zal 2,5 jaar na invoering tussentijds worden geëvalueerd en 5 jaar na invoering (wanneer ook de looptijd van de overeenkomst tussen RODAP en LIRA/VEVAM/NORMA eindigt) zal er een grondige evaluatie plaatsvinden.

De wet is uiteindelijk met een overweldigende meerderheid aangenomen door de Kamer, 148 parlementariërs stemden vóór.

PAM is verheugd met dit nieuws, omdat het de onderhandelings- en inkomenspositie van makers en uitvoerende kunstenaars in Nederland zal verbeteren. PAM hoopt nu op een spoedige behandeling van de wet in de Eerste Kamer, zodat de wet weldra in werking zal treden.

Author: Cedar

Share This Post On