Tarief on demand exploitatie

In 2015 hebben de collectieve beheersorganisaties van PAM, LIRA (voor scenaristen), VEVAM (voor regisseurs) en NORMA (voor acteurs), met de Nederlandse omroepen, producenten en distributeurs verenigd in RODAP een Convenant gesloten. Bij deze overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de introductie van een model voor Vrijwillig Collectief Beheer voor Video-On-Demand (VOD) vergoedingen aan de hoofdmakers van Nederlandse filmwerken. De implementatie van dit zogenaamde “VCB Model” in de praktijk is per 1 januari 2017 van start gegaan.

In de zomer van 2017 is de hoogte van de VOD vergoeding in arbitrage bepaald. Het arbitrage vonnis treft u hier.  RODAP en de PAM CBO’s hebben vervolgens in intensief overleg ook de modelovereenkomst VOD Vergoedingen opgesteld, welke overeenkomst is goedgekeurd door het College van Toezicht.

Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de PAM website:  www.portal-pam.nl

Gezamenlijk tarief LIRA, VEVAM en NORMA voor on demand exploitatie van filmwerken

De verschuldigde vergoeding voor VOD exploitatie is bepaald op 5,2% van de inkomsten (exclusief btw) van de VOD exploitant, gegenereerd door middel van betalingen van consumenten voor de VOD exploitatie van filmwerken behorende tot het PAM repertoire. Van deze omzet wordt 25% forfaitaire kosten afgetrokken. Het betreffende deel van de inkomsten wordt uitgedrukt in een percentage voor Nederlandse filmwerken waar één of meer hoofdfilmmakers (1) bij zijn betrokken ten opzichte van alle afgenomen filmwerken, dit wordt het “Relevant Aandeel” genoemd.

De vergoeding wordt aldus als volgt berekend:

VOD inkomsten – 25% forfaitaire kosten X % Relevant Aandeel X 5,2%

(1) Dit tarief geldt voor de PAM CBO’s LIRA, VEVAM en NORMA gezamenlijk en is beperkt tot de vergoeding voor scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vervullen als bedoeld in artikel 45d lid 2 Auteurswet jo. artikel 4 lid 2 Wet naburige rechten. De vergoeding wordt als volgt verdeeld: LIRA (scenaristen) 33,33%, VEVAM (regisseurs) 33,33%, NORMA (hoofdrolspelers) 33,33%.

De model VOD Vergoedingenovereenkomst van LIRA, VEVAM en NORMA voor VOD exploitanten inclusief tariefblad treft u hier.

Het opgaveformulier voor VOD exploitanten treft u hier aan. Deze gegevens hebben de PAM CBO’s nodig voor het vaststellen van de hoogte en de verdeling van de te betalen VOD vergoeding. Een nadere toelichting vindt u hier.